สั่งซื้อออนไลน์

Tel.02 953 5855-7

You have no items in your shopping cart.

Subtotal ฿0

ห้องเรียนอัจฉริยะ วิศวกรรมศาสตร์

Friday, August 5, 2016 8:16:00 AM Asia/Bangkok

ห้องเรียนอัจฉริยะ วิศวกรรมศาสตร์

 
เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรม และองค์ความรู้ ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ในอนาคต คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล) ร่วมมือกับ บจม.เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) ผู้นำระดับโลกด้านการผลิต และส่งออกผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลาย และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำ เปิดห้องเรียนอัจฉริยะ (Delta Smart Classroom) ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ที่ก้าวล้ำด้วยสื่อการสอน และการเรียนการสอนทันสมัย รวมทั้งมีอุปกรณ์ทางวิศวกรรมครบครัน  ไม่ว่าจะเป็นเครื่่องมือต่าง ๆ อาทิ เช่น กล้องไมโครสโคป (Microscope) ไมโครมิเตอร์ (Micrometer) เครื่องวัดแสง (LUX Meter) หรือ เวอร์เนียร์ดิจิตอล (Vernier Caliper) เป็นต้น

กระทั่งพลิกโฉมสู่การเรียนรู้มิติใหม่ของศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งสร้างวิศวกรผู้นำที่มีศักยภาพในอาเซียน และนานาชาติ ทั้งยังส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาคนรุ่นใหม่อย่างครบวงจร อีกทั้งยังมีแผนที่จะพัฒนาต่อยอดสู่การเป็นคณะอัจฉริยะ หรือ Smart Faculty เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไกลบนเวทีอาเซียนและระดับโลก

รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง กล่าวว่า ขณะที่โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี ทำให้ไทยเรามุ่งขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม และองค์ความรู้ เพื่อก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ในอนาคต คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง จึงร่วมกับ บจม.เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) เปิดห้องเรียนอัจฉริยะ (Delta Smart Classroom) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning เป็นการเรียนรู้แบบมุ่งหวังผลลัพธ์ และเน้นสื่อการสอนที่มีส่วนร่วมของผู้เรียนในกิจกรรมต่าง ๆ

พระจอมเกล้าลาดกระบังเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาองค์ความรู้และสื่อการสอนเพื่อตอบสนองความต้องการ การเรียนรู้ และศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล พร้อมส่งเสริมการได้มีส่วนร่วมกับการเรียนของผู้เรียนและผู้สอนอย่างเต็มประสิทธิภาพ ทำให้มีความจำเป็นที่ต้องพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนอัจฉริยะในหลายภาควิชาเพื่อให้ทันสมัย ก้าวหน้าและก้าวล้ำไปด้วยเทคโนโลยี และเป็นแรงบันดาลใจเพื่อส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนไทยให้ก้าวไกล โดยมีเป้าหมายว่าภายในปี 2560 ต้องเปลี่ยนคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้เป็นห้องเรียนอัจฉริยะ (smart classroom)ทั้งหมด ทั้งยังมีเป้าหมายที่จะก้าวไปเป็นคณะอัจฉริยะ หรือ Smart Faculty อีกด้วย

ห้องเรียนอัจฉริยะ (smart classroom) มี 3 องค์ประกอบหลัก คือ
 
1.ผู้เรียน (Learner)
2.ผู้สอน (Teacher)  
3.สื่อการสอน (Media)

ทั้ง 3 องค์ประกอบนี้จะช่วยเสริมสร้างด้านองค์ความรู้ สื่อการสอน และทักษะขั้นสูงต่าง ๆ ทางด้านวิศวกรรมให้กับผู้เรียน อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษารุ่นใหม่ของไทย และยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนหรือนักศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงจากการเข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วม และจากความรู้พื้นฐานนำไปสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งห้องเรียนอัจฉริยะ (smart classroom)นี้จะช่วยให้ครูอาจารย์ และนักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนหรือนักศึกษาพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีใหม่ที่ทันสมัย และการสื่อสารเพื่อความเข้าใจในการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรม (Learning Skill) รวมทั้งทักษะการเรียนรู้จากการสืบค้น (Research Skill) และการคิดวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง

เซี๊ยะ เซีย เชน-เยน ประธาน บจม.เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า บริษัทมีนโยบายช่วยเหลือสังคมชุมชน และส่งเสริมการพัฒนาสื่อการสอนด้านการศึกษาซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาบุคลากร และผู้เชี่ยวชาญคุณภาพที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียนให้ยั่งยืน  ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการสนับสนุนงานด้านวิชาการกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ในการผนึกกำลังระหว่างภาครัฐ และเอกชนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทย และยกระดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมทุกสาขา

เราเปิดโอกาสให้นักศึกษาเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ฝึกฝน และเสริมทักษะพร้อมประสบการณ์กับเทคโนโลยีใหม่ ๆ และองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งห้องเรียนอัจฉริยะ (smart classroom) นี้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์แห่งแรกของไทยแห่งนี้ จะอำนวยประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาเยาวชนคนรุ่นใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างแรงบันดาลใจในการผสมผสานวิชาการ สื่อการสอน ทักษะ ประสบการณ์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เข้าด้วยกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา รวมทั้งระบบการศึกษา สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ  

นอกจากนี้ในเดือนสิงหาคมนี้ บริษัทยังได้สนับสนุนสื่อการสอน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่าง ระบบอัตโนมัติ (Industrial Automation) ที่ก้าวหน้าทันสมัย เพื่อจัดเป็นห้องเรียน Smart Lab ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง สำหรับการฝึกฝนทักษะประสบการณ์ของนักศึกษากับเทคโนโลยีที่ทันสมัยแห่งอนาคต อันเป็นการจัดระบบการเรียนรู้แบบใหม่เพื่อรองรับนวัตกรรมของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปที่มีความทันสมัยก้าวหน้าเพื่อสอดคล้องกับระบบการศึกษาแห่งอนาคตในศตวรรษที่ 21

Cr.ข่าวประชาชาติธุรกิจ
Posted in News By

Synes admin